• 04994 – 227395, +91 9400133456
  • isanhq@gmail.com

Past Office Bearers

 
SI.NoYear VenuePresidentVice PresidentSecretaryTreasurer
1 1949 BOMBAY DR.M.N.DESAI - DR.B.N.SIRCAR DR.S.G.TALWALKAR
2 1951 CALCUTTA DR.N.GANGULI DR.N.GANGULI DR.B.N.SIRCAR DR.S.G.TALWALKAR
3 1951 DELHI DR.HARI RAO(ABSENT)/ DR.M.PRASAD - DR.B.N.SIRCAR DR.S.G.TALWALKAR
4 1952 VELLORE DR.S.K.BAKSHI - DR.H.BARAT DR.S.K.CHATTERJEE
5 1953 AGRA DR.N.CHANDRASEKHAR - DR.H.BARAT DR.P.B.SUR
6 1954 HYDERABAD DR.P.B.SUR - DR.H.BARAT DR.A.K.BOSE
7 1955 AMRITSAR DR.H.BARAT - DR.SATYENDRA SINGH DR.P.D.DHAMEJA
8 1956 INDORE DR.S.G.TALWALKAR - DR.SATYENDRA SINGH DR.P.D.DHAMEJA
9 1957 NAGPUR DR.G.S.AMBARDEKAR - DR.SATYENDRA SINGH DR.P.D.DHAMEJA
10 1958 VIZAG DR.B.N.SIRCAR - DR.SATYENDRA SINGH DR.P.D.DHAMEJA
11 1959 JAIPUR DR.P.D.DHAMEJA - DR.SATYENDRA SINGH DR.FAQIRCHAND
12 1960 PUNE DR.V.B.BHARGAV - DR.SATYENDRA SINGH DR.FAQIRCHAND
13 1961 BARODA DR.M.PRASAD - DR.SATYENDRA SINGH DR.FAQIRCHAND
14 1963 CALCUTTA DR.SATYENDRA SINGH - DR.W.P.THATTE DR.W.P.THATTE
15 1964 BOMBAY DR.G.C.TANDAN - DR.W.P.THATTE DR.W.P.THATTE
16 1965 HYDERABAD DR.R.P.PARULKAR - DR.W.P.THATTE DR.W.P.THATTE
17 1966 CALCUTTA DR.MRS.S.NATH - DR.A.K.BOSE DR.B.GUHA
18 1967 PATNA DR.S.K.CHATTERJEE DR.M.M.SOM DR.A.K.BOSE DR.B.GUHA
19 1968 AHMEDABAD DR.M.M.SOM DR.M.S.DUBE DR.A.K.BOSE DR.B.GUHA
20 1969 DELHI DR.B.L.BHATTACHARJEE DR.A.K.BOSE DR.M.T.BHATIA DR.M.T.BHATIA
21 1970 JABALPUR DR.PRITAM SINGH DR.B.D.BELANI DR.M.T.BHATIA DR.M.T.BHATIA
22 1972 TRIVANDRUM DR.A.K.BOSE DR.N.P.SINGH DR.M.T.BHATIA DR.M.T.BHATIA
23 1973 CUTTACK DR.N.P.SINGH DR.B.GUHA DR.N.K.MISHRA DR.KAPILDEO PRASAD
24 1974 LUCKNOW DR.T.N.JHA DR.MARTIN ISAAC DR.N.K.MISHRA DR.KAPILDEO PRASAD
25 1975 MADRAS DR.BRIG.N.C.DAS DR.MARTIN ISAAC DR.N.K.MISHRA DR.KAPILDEO PRASAD
26 1976 PUNE DR.A.J.DHRUVA DR.COL.S.C.BANERJEE DR.N.K.MISHRA DR.KAPILDEO PRASAD
27 1977 BANGALORE DR.B.D.BELLANI DR.COL.S.C.BANERJEE DR.N.K.MISHRA DR.KAPILDEO PRASAD
28 1979 GWALIOR DR.M.VENKATARAO DR.A.P.SINGHAL DR.N.K.MISHRA DR.KAPILDEO PRASAD
29 1980 HYDERABAD DR.N.K.MISHRA DR.R.K.PRADHAN DR.D.DAS GUPTA DR.A.R.GUDI
30 1981 CHANDIGARH DR.A.P.SINGHAL DR.V.M.DIVEKAR DR.D.DAS GUPTA DR.A.R.GUDI
31 1982 MANGALORE DR.K.P.CHANSORIYA DR.A.LAL DR.D.DAS GUPTA DR.A.R.GUDI
32 1983 BIKANER DR.R.K.PRADHAN DR.SUSHILA SHAH DR.D.DAS GUPTA DR.A.R.GUDI
33 1984 MADURAI DR.M.T.BHATIA DR.R.S.SAXENA DR.D.DAS GUPTA DR.A.R.GUDI
34 1985 BOMBAY DR.K.P.RAMCHANDRAN DR.RUPENDRA LAL DR.D.DAS GUPTA DR.A.R.GUDI
35 1986 VIZAG DR.V.M.DIVEKAR DR.P.K.DATTA DR.D.DAS GUPTA DR.A.R.GUDI
36 1987 CALCUTTA DR.L.N.RAO DR.A.C.BARUAH DR.V.M.AGNIHOTRI DR.M.S.N.SHARMA
37 1988 UDAIPUR DR.NARAYAN C BOSE DR.V.K.JOSHI DR.V.M.AGNIHOTRI DR.M.S.N.SHARMA
38 1989 MANIPAL DR.V.K.DHANRAJ DR.N.K.MITTAL DR.V.M.AGNIHOTRI DR.M.S.N.SHARMA
39 1990 MADRAS DR.V.G.APPUKUTTY DR.A.RUDRA DR.V.M.AGNIHOTRI DR.M.S.N.SHARMA
40 1991 DARBHANGA DR.G.J.LALLA DR.K.A.KISHORE DR.V.M.AGNIHOTRI DR.M.S.N.SHARMA
41 1993 BANGALORE DR.D.DAS GUPTA DR.S.P.SINGH DR.V.M.AGNIHOTRI DR.M.S.N.SHARMA
42 1994 JAIPUR DR.PREMILA CHARI DR.S.M.BASU DR.K.A.KISHORE / DR.K.BALAKRISHNAN DR.N.SAMBANDAN
43 1995 VARANASI DR.S.P.SINGH DR.K.CHATOPADHYAY DR.K.BALAKRISHNAN DR.N.SAMBANDAN
44 1996 HYDERABAD DR.A.RUDRA DR.LILY CHAKRABORTHY DR.K.BALAKRISHNAN DR.N.SAMBANDAN
45 1997 NEW DELHI DR.PREMLATHA DR.S.K.VERMA DR.K.BALAKRISHNAN DR.N.SAMBANDAN
46 1998 KATMANDU DR.MANORAMA MITTAL DR.R.C.AGARWAL DR.K.BALAKRISHNAN DR.N.SAMBANDAN
47 1999 COCHIN DR.AKRAM LAL DR.SURENDRA REDDY DR.K.BALAKRISHNAN DR.N.SAMBANDAN
48 2000 NAGPUR DR.K.BALAKRISHNAN DR.P.F.KOTUR DR.B.RADHA KRISHNAN DR.PYARELAL
49 2001 AHMEDABAD DR.SURENDAR REDDY DR.V.P.KUMRA DR.B.RADHA KRISHNAN DR.PYARELAL
50 2002 COIMBATORE DR.S.M.BASU DR.G.K.SINHA DR.B.RADHA KRISHNAN DR.PYARELAL
51 2003 BHUBANESHWAR DR.R.C.AGARWAL DR.MADHUSUDHANAN DR.J.RANGANATHAN DR.L.K.RANGACHARI
52 2004 BHOPAL DR.G.K.SINHA DR.MANIMALA RAO DR.J.RANGANATHAN DR.L.K.RANGACHARI
53 2005 KOLKATA DR.AGNIHOTRI DR.MANJUSHREE RAY DR.J.RANGANATHAN DR.L.K.RANGACHARI
54 2006 MYSORE DR.B.RADHAKRISHNAN DR.S.C.PARAKH DR.ANJAN DATTA DR.BIJENDRA KUMAR ROY
55 2007 VISAKHAPATNAM DR.P.F.KOTUR DR.DEEPAK MALVIYA DR.ANJAN DATTA DR.BIJENDRA KUMAR ROY
56 2008 JODHPUR DR.K.R.N.TAGORE DR.B.V.R.SASTRY DR.ANJAN DATTA DR.BIJENDRA KUMAR ROY
57 2009 CHENNAI DR.MANJUSHREE RAY DR.AJIT KUMAR DR.S.S.C.CHAKRA RAO DR.B.B.MISHRA
58 2010 LUCKNOW DR.J.RANGANATHAN DR.L.D.MISHRA DR.S.S.C.CHAKRA RAO DR.B.B.MISHRA
59 2011 MUMBAI DR.DEEPAK MALAVIYA DR.A.S.KAMESWARA RAO DR.S.S.C.CHAKRA RAO DR.B.B.MISHRA
60 2012 INDORE DR ANJAN DATTA DR S C SAHU DR M V BHIMESWAR DR MURALIDHAR JOSHI
61 2013 GUWAHATI BRIG T PRABHAKAR DR. NIBEDITA PANI DR. M. V. BHIMESWAR DR. MURALIDHAR JOSHI
62 2014 MADURAI DR.S.S.C. CHAKRA RAO DR. KUCHELA BABU DR. M V BHIMESWAR DR. MURALIDHAR JOSHI
63 2015 JAIPUR DR. S. S. Harsoor DR. VIJAY KUMAR GUPTA DR. VENKATAGIRI K.M. DR. C.A. ABDUL HAMEED
64 2016 LUDHIANA DR. A. S. KAMESWARA RAO DR. AL MEENAKSHI SUNDARAM DR. VENKATAGIRI K. M. DR. C. A. ABDUL HAMEED
65 2017 Kolkata Dr. B. B. Mishra Dr. J. P. Sharma Dr. Venkatagiri K. M. Dr. C. A. Abdul Hameed